Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina leest u alles over de algemene voorwaarden die gelden als u geld wilt doneren aan Stichting 4Lucas.

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting 4 Lucas, statutair gevestigd te Sittard, Jeroen Boschstraat 38, (postcode 6137 XK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77412575, hierna verder te noemen: Stichting 4 Lucas.

Telefoon: 046-20 22 002

Email: Info@4lucas.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting 4 Lucas geschonken geldbedrag.
3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting 4 Lucas.
4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting 4 Lucas, een donatie doet aan Stichting 4 Lucas.
5. Statuten: Stichting 4 Lucas heeft onder andere tot doel het voorzien in voorzieningen en hulpmiddelen welke niet worden vergoed door WMO, zorgverzekeraars, etc.
6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting 4 Lucas aan Stichting 4 Lucas.
7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting 4 Lucas die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting 4 Lucas.
2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Stichting 4 Lucas behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting 4 Lucas
1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting 4 Lucas.
2. Stichting 4 Lucas is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting 4 Lucas nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting 4 Lucas is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: Stichting 4 Lucas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting 4 Lucas voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting 4 Lucas.

Artikel 4. Rechten gevende partij
1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@4lucas.nl.

Artikel 5. Plichten Stichting 4 Lucas
1.  Stichting 4 Lucas verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. Stichting 4 Lucas neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting 4 Lucas aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens Stichting 4 Lucas bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacystatement.

Artikel 6. Plichten gevende partij
1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
1. Stichting 4 Lucas verwerkt de door de gevende partij aan Stichting 4 Lucas verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting 4 Lucas verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@4lucas.nl.
4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting 4 Lucas geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Stichting 4 Lucas heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies
1. Stichting 4 Lucas maakt gebruik van cookies op delen van haar website.

Artikel 9. Slotbepalingen
1. De privacystatement die Stichting 4 Lucas hanteert zijn onverkort van toepassing.